INBJUDAN TILL SUNDSVALLS SPORTSKYTTEKLUBBS

EXTRA ÅRSMÖTE 2021 på M3

tisdagen den 2 november kl.18.00

Med reservation för ändringar beroende på förändringar i restriktioner etc.

Avsikten är att ha stämman så coronasäkert som möjligt

Handsprit och munskydd finns att tillgå. Ta gärna med egen penna och papper.

Förslag har väckts om förändring i föreningens stadgar. Insända motioner inklusive styrelsens yttrande över förslaget finns på LÄNK HÄR, samt uppsatta på anslagstavlan i M3. Alla som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Mötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Föredragningslista

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd för mötet
 • 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
 • 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • 6 Styrelsens förslag om stadgeändring enligt inlämnade motioner
  • 1 Ändamål, Tillhörighet, Uppgift m.m.
  • 9 Medlemskap, utträde, uteslutning m.m.
  • 10 Medlems rättigheter och skyldigheter
  • 11 Deltagande i den idrottsliga verksamheten
  • 12 Tidpunkt, kallelse
  • 14 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på Föreningsstämman
  • 19 Extra årsmöte
  • Revideringsanteckningar
 • 7 Mötets avlutande

VÄLKOMMEN! /Styrelsen

 

Lämna ett svar