INBJUDAN TILL SUNDSVALLS SPORTSKYTTEKLUBBS

EXTRA ÅRSMÖTE 2021 på M3

tisdagen den 2 november kl.18.00

Med reservation för ändringar beroende på förändringar i restriktioner etc.

Avsikten är att ha stämman så coronasäkert som möjligt

Handsprit och munskydd finns att tillgå. Ta gärna med egen penna och papper.

Förslag har väckts om förändring i föreningens stadgar. Insända motioner inklusive styrelsens yttrande över förslaget finns på LÄNK HÄR, samt uppsatta på anslagstavlan i M3. Alla som har betalat medlemsavgiften har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Mötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Föredragningslista

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Fastställande av röstlängd för mötet
 • 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • 4 Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
 • 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 • 6 Styrelsens förslag om stadgeändring enligt inlämnade motioner
  • 1 Ändamål, Tillhörighet, Uppgift m.m.
  • 9 Medlemskap, utträde, uteslutning m.m.
  • 10 Medlems rättigheter och skyldigheter
  • 11 Deltagande i den idrottsliga verksamheten
  • 12 Tidpunkt, kallelse
  • 14 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på Föreningsstämman
  • 19 Extra årsmöte
  • Revideringsanteckningar
 • 7 Mötets avlutande

VÄLKOMMEN! /Styrelsen

 

Digitala anslagstavlan

Nybörjarkurs startar 9 september Tisdagar och Torsdagar tills kursen är klar. LÄNK TILL ANSÖKAN

Måndagsträning LUFT kl.18

Onsdagsträningen kl.18.00. Vädret avgör om träningen är på Blåberget eller M3.

Arbetsdagar som är bestämda Glöm inte att alla medlemmar ska hjälpa till på minst en arbetsdag/år!

 • 28 sept från kl.17.00 Klubbstugan på Blåberget ska städas

Nästa månadsmöte 5 oktober kl.18

Senaste månadsmötesprotokoll hittar du i fliken “Mötesprotokoll”

§12 blev struken på årsmötet och kommer behandlas på ett Extra Årsmöte/Föreningsstämma 2 november kl.18.

Inbjudan skickas via brev, på hemsidan samt på anslagstavlan på M3. Det kommer framgå vilka motioner som ska behandlas.

/Styrelsen

AirKey låskolven på Blåberget

Viktig info till alla som har tillgång till Blåberget med AirKey!

Ett flertal gånger när grinden har stått öppen så är låsbygeln till låset inte igenskjutit. Följden blir att det kommer in fukt in i cylindern när låscylindern inte är inskjuten och låset slutar att fungera.

En ny cylinder kostar runt 5000:- kronor som alliansen måste stå för.

Så tänk på det att låsbygeln SKALL skjutas in i hänglåset när man öppnar grinden.