Sundsvalls Sportskytteklubb
organisationsnummer: 889202:-8724

Underlagen ska vara styrelsen tillhanda senast 1 v före månadsmötet, maila gärna info@s-ssk.se.
ALLA uppgifter ska vara ifyllda alt. bifogade som kopior så styrelsen kan göra en rättvis bedömning.
Föreningsintyget beslutas av styrelsen på styrelsemöte, protokollförs, vartefter ordförande eller delegerad företrädare undertecknar intyget och sänder det direkt till polismyndigheten.

✓ Du ska inneha pistolskyttekortet och betalat medlemsavgiften.
✓ Du ska förstå och visa vilja att följa SSSK:s stadgar och bestämmelser.
✓ Du ska ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet.
✓ Du ska kunna visa upp en loggbok med styrkta aktiviteter. Om du inte gör din egen loggbok så säljer föreningen pistolskytteförbundets utgåva.

Aktiv medlem:
• Du kan tidigast efter 6 månaders aktivt medlemskap söka intyg. Första vapnet – alltid kaliber .22.
• Grovkalibriga vapen tidigast efter 12 månaders aktivt medlemskap.
• Enligt 5 kap RPSFS 2016:4, FAP 551-3:

5§ för den som inte tidigare har enhandsvapen för målskjutning.
5§ under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och-eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad.

6§ för den som sedan tidigare har enhandsvapen för målskjutning.
6§ under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och-eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad.

• Aktiv medlem är du som har minst Fyra aktivitetspoäng senaste 12 månaderna, dvs deltagit i en arbetskväll (1p) + 3p från arbetslistan. Ex. styrelseuppdrag, funktionär på EVENT eller kurs, kurs, varit inköpsansvarig på tävling eller deltagit i städning, underhåll av klubbens anläggningar, eller på annat sätt bidragit till föreningens drift och skötsel. Läs mer på hemsidan under flikarna ”arbetslista” samt ”aktivitetsrapportering”.
• Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första föreningen.

Behov av enhandsvapen:
Enligt Bilaga 8 i skjuthandboken: Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets regelverk (SHB) för aktuell gren/grenar. Därför ska sökt vapen vara lämpligt för Nationellt pistolskytte i enighet med Förbundets program och bestämmelser. Om tveksamheter råder beträffande vapnets lämplighet ska förbundet kontaktas. För ytterligare vapen ska du kunna styrka behovet av det vapen du söker för. Om tveksamheter råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan styrelsen vägra utfärda intyg.

Skjutskicklighet: Du ska ha uppfyllt fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke (precision och tillämpningsserier) under något av de senaste två åren. De ska vara signerade. Läs mer i skjuthandboken Del O, bilaga 5.1.1.1.

Ta mig till ansökan om föreningsintyg…