INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2023

Sundsvalls Sportskytteklubb bjuder in till

ÅRSMÖTE

25 mars 2023 kl.12.00-14.00 på M3

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Länkar till motioner hittar du sist i inlägget

Vi bjuder på fika!

Efter mötet blir det fest!

Vi beställer Bitelinepizza, dricker öl, vin, läsk eller vatten

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § i stadgarna, första stycket och 9 § i stadgarna nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till re­visor i föreningen.

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.
  8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidigare revisionen avser.
  10. Fastställande av medlemsavgifter.
  11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.
  12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  13. Val av
  14. a) föreningens ordförande för en tid av 2 år;
  15. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
  16. c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
  17. d) 2 st revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  18. e) 2 st ledamot i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
  19. f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
  20. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

LÄNKAR TILL: Budget, Motion om Hedersmedlemmar, Motion om Hedersmedlemmar med styrelsens förslag, Motion om inventarier, Valberedningens förslag, Revisionsberättelse Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan,

Välkommen! /styrelsen

 

Lämna ett svar