Påminnelse att betala Årsavgift för 2023

  • Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
  • Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift senast på förfallodagen 2023-02-28 ska påminnas om sin skyldighet.
  • Betalas ändå inte medlemsavgiften senast 2023-03-31 har föreningens styrelse rätt att utesluta medlemmen med omedelbar verkan.
  • Har medlem i övrigt inte betalt hela sin medlemsavgift senast två månader efter förfallodagen (alltså 2023-04-28) anses medlemmen – om inte styrelsen har medgett anstånd med betalningen – ha begärt sitt omedelbara utträde med verkan från samma dag.

Lämna ett svar